Құпиялылық саясаты


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1. «BTS Education» ЖШС (бұдан әрі – «Компания»), Пайдаланушылардың дербес деректерінің құпиялылығын сақтау маңыздылығын түсініп және адам құқығын сақтауға бейілділігін таныта отырып, осы Құпиялылық саясатын әзірледі.

1.2. Компанияның және/немесе оның үлестес тұлғаларының қолданбаларын, интернет-ресурстарын, сайттарын, өнімдері мен сервистерін (бұдан әрі - «Сервис» немесе «Сервистер») пайдалану бойынша Құпиялылық саясаты Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігі болып табылады және Пайдаланушы келісіміне қосылған Пайдаланушылардың барлығына қатысты қолданылады. Компания аталған Саясатқа Саясаттың өзгертілген редакциясын Компания сайтына орналастыру және/немесе бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) жариялау жолымен өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізе алады. Мұндай өзгертулер мен толықтырулар Сервис атқарымы шеңберінде олардың қабылданғаны жайлы тиісті түймешік басылғаннан кейін немесе немесе олар жарияланған күннен кейінгі 7 (жеті) күнтізбелік күн өткен соң Пайдаланушы Сервисті пайдалануын жалғастырса, Пайдаланушы тарапынан қабылданған болып саналады. Осы Саясаттың қолданыстағы редакциясы Компания сайтында https://www.jumysbar.kz/privacy сілтемеcі бойынша орналасады.

1.3. Осы Саясатта қолданылатын терминдер мен анықтамалар, егер де Саясатта басқасы белгіленбеген болса, Пайдаланушы келісіміндегідей мағынаға ие.

1.4. Осы Саясаттың мақсаты Пайдаланушының дербес деректерін жинау мен өңдеу мақсаттары жайында, Сервистерді пайдалану аясында Пайдаланушылардың қандай дербес деректері жиналып, өңделетіні жайлы және Пайдаланушылардың дербес деректерін қорғауға қатысты Компания қолданатын шаралар туралы Компания тарапынан ақпараттандыру болып табылады.

1.5. Осы Саясат тек Сервистерге және олар арқылы жиналатын ақпаратқа ғана таралады. Ол басқа ешқандай қолданбалар мен ресурстарға таралмайды және веб-қолданбаларға немесе үшінші тұлғалардың басқа қолданбаларына қолданылмайды.2. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ2.1. Пайдаланушылардың дербес деректерін жинау және өңдеу Компания тарапынан да, оның Серіктестері тарапынан да жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл ретте Пайдаланушылардың Дербес деректерін жинау және өңдеу Пайдаланушы келісімін орындау, Пайдаланушыға Сервистерді ұсыну, оның ішінде оған Сервистерді пайдалануға қатысты хабарландырулар, ақпарат жіберу, сондай-ақ Пайдаланушының сұратуларын өңдеу, Пайдаланушыны Пайдаланушы келісіміне өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізілгенінен хабардар ету, Пайдаланушыға дербестендірілген қызметтерді және жарнама материалдары мен контентті таргеттеуді ұсынуды қоса алғанда, ұсынылатын Сервистер, маркетингтік белсенділіктер, жарнама науқандары және нарықты зерттеулер сапасын арттыру, жаңа Сервистерді әзірлеу және ұсыну, Пайдаланушылардың конкурстарға қатысуы, сонымен қатар қолданыстағы заңнамаға сәйкес Компанияның құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыруы мақсатында жүзеге асырылады. Дербес деректерді жинау мен өңдеудің қосымша мақсаттары жекелеген Сервистерді пайдалану шеңберінде мәлімделуі мүмкін.

2.2. Сервистерді пайдалану кезінде Компания немесе Серіктес ұялы телефон нөмірін, электронды пошта мекенжайын, IP мекенжайын, геолокация жайындағы ақпаратты, іздеу сұратуларының тарихын, кірулер күні мен уақытын, сонымен қатар қолжетімді «cookies»-ті, браузер және операциялық жүйе туралы ақпаратты, Аватар (Пайдаланушы орналастырған сурет), пайдаланушы аты, жынысы, туған күні, Пайдаланушының қолжетімділік құқығын келісу және растау секілді пайдаланушы ұсынған деректерді және жоғарыда 2.1 тармақта көрсетілген жинау мен өңдеу мақсаттарына қол жеткізуге қажетті өзге деректерді қоса алғанда, Пайдаланушы ұсынған деректерді жинап, өңдеуі мүмкін.

2.3. Дербес деректер Пайдаланушы тарапынан толықтырылуы мүмкін. Оған қоса, Компания Пайдаланушының дербес деректерін ашық дереккөздер арқылы немесе Компаниямен шарттық қарым-қатынас негізінде үшінші тұлғалардан толықтыра немесе нақтылай алады.

2.4. Дербес деректерді сақтау Компания тарапынан Қазақстан Республикасы аумағында Пайдаланушы келісімі бойынша оларды жинау мен өңдеу мақсаттарына қол жеткізуге қажетті мерзім ішінде және қандай да бір заңнамада анағұрлым қысқа уақыт белгіленбесе, көрсетілген Пайдаланушы келісімінің қолданысы тоқтатылғаннан кейін үш жыл ішінде жүзеге асырылады.

2.5. Пайдаланушы Дербес деректерін жинау мен өңдеуге берген өзінің келісімін қайтарып алуына болады. Келісімді қайтарып алу Пайдаланушы келісімін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға алып келуі мүмкін. Келісімді қайтарып алу үшін Пайдаланушы Пайдаланушы келісімінде көрсетілген Компания мекенжайына жазбаша өтініш беруі керек.3. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚТЫ САҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ3.1. Пайдаланушылардың дербес деректері құпия ақпарат болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалады.

3.2. Компания мен оның Серіктестері заманауи технологиялар мен ішкі рәсімдерге ие және Дербес деректерді бөгде араласулардан, ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу, оны өзгерту, ашу немесе жою әрекеттерінен қорғауға бағытталған барлық іс-әрекетті жүзеге асырады. Компания өзінің әрбір Серіктесімен Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген нысанда ақпараттың, оның ішінде Пайдаланушылардың дербес деректерінің құпиялылығын көздейтін шарттың болуын қамтамасыз етеді.

3.3. Сервистер интернет желісінде Пайдаланушы мен Сервистер арасында жүретін деректердің қорғалуын TLS v1.2 криптографиялық хаттамасын пайдалана отырып, HTTPS қорғалған хаттамасы бойынша қамтамасыз етеді.

3.4. Пайдаланушылардың Дербес деректеріне қолжетімділік тек Компания мен Серіктестердің аталған ақпарат қызметтік міндеттерін атқару үшін қажетті қызметкерлеріне ғана беріледі.

3.5. Компания мен Серіктестіктің барлық қызметкерлері және Дербес деректермен жұмыс істейтін өзге тұлғалар құпия ақпаратты жарияламау туралы міндеттемеге қол қояды, сондай-ақ оларға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының Дербес деректерді өңдеу саласындағы нормалары мен талаптарын бұзған жағдайдағы ықтимал тәртіптік, әкімшілік, азаматтық-құқықтық және қылмыстық жауапкершілік туралы ескертілді.4. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРҒА ҰСЫНУ4.1. Дербес деректерді үшінші тұлғаларға ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте және жағдайларда жүргізіледі.

4.2. Пайдаланушы келісімін орындау және Сервистерді пайдаланудың пайдаланушылық тәжірибесін жақсарту мақсатында Компания Сервистердің жаңа атқарымын (ақпараттық, жарнама, білім беру, ойын-сауық және басқадай сипаттағы сервистер мен өнімдерді қоса алғанда), оның ішінде үлестес тұлғалар мен Серіктестерді тарта отырып, дамытады, жетілдіреді, оңтайландырады және енгізеді. Аталған мақсаттарды іске асыруды қамтамасыз ету үшін Пайдаланушы Компанияның қолданыстағы заңнаманы сақтай отыра, Пайдаланушының Дербес деректерін, ондай деректерді автоматтандырылған өңдеу нәтижелерін, оның ішінде бүтінсанды және/немесе мәтінді мәндер мен сәйкестендіргіштер түріндегі нәтижелерін қоса алғандағы өңдеуді, оларды үлестес тұлғаларға және/немесе Серіктестерге мұндай өңдеуге келісімді орындау үшін трансшекаралық беруді қоса алғандағы беруді жүзеге асыруына келісіп, рұқсат береді.

4.3. Дербес деректерді үшінші тұлғаларға берген жағдайда Компания оларды рұқсатсыз пайдаланудан қорғау бойынша барлық ұйғарынды шараларды қолданады және оларды осы Саясаттың және Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне сәйкес пайдалануға міндеттенеді. Компания Пайдаланушылардың жеке өмірге кіріспеушілікке құқығын қамтамасыз етеді және сәйкесінше ешқандай үшінші тұлға, оның ішінде Серіктестер де, Пайдаланушылардың хат алмасуы жөніндегі ақпаратты алмайды.

4.4. Жоғарыдағы 4.1-4. 3 тармақтардың ережелеріне қарамастан, Пайдаланушы оның деректері Интернет арқылы берілетінін және Компания Пайдаланушы беретін, қандай да бір құқыққа қарсы әрекеттер нәтижесінде үшінші тұлғалар рұқсатсыз қолжетімділік алуы мүмкін деректердің қауіпсіздігіне кепілдік бермейтінін түсінеді. Осыған байланысты деректерді кез келген беруді Пайдаланушы тәуекелге бара отырып жүзеге асырады және Компания деректердің не олардың бір бөлігінің мәлім болуы және сәйкесінше Пайдаланушыға зиян келуі үшін жауапкершілік көтермейді.


Политика конфиденциальности


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. ТОО «BTS Education» (далее – «Компания»), осознавая важность сохранения конфиденциальности персональных данных Пользователей и выражая приверженность соблюдения прав человека, разработало настоящую Политику конфиденциальности (далее – «Политика»).

1.2. Политика по использованию приложений, интернет-ресурсов, сайтов, продуктов и сервисов Компании и/или ее аффилированных лиц (далее - «Сервис» или «Сервисы») является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения и применяется в отношении всех Пользователей, присоединившихся к Пользовательскому соглашению. Компания может внести изменения и/или дополнения в настоящую Политику путем размещения на сайте Компании и/или опубликования в средствах массовой информации (СМИ) измененной редакции Политики. Такие изменения и дополнения считаются принятыми Пользователем после нажатия соответствующей кнопки об их принятии в рамках функционала Сервиса либо если по истечении 7 (семи) календарных дней с даты их опубликования Пользователь продолжает пользоваться Сервисом. Действующая редакция настоящей Политики размещается на сайте Компании по следующей ссылке: https://www.jumysbar.kz/privacy

1.3. Термины и определения, используемые в настоящей Политике, имеют то же значение, что и в Пользовательском соглашении, если иное не определено Политикой.

1.4. Целью настоящей Политики является информирование Компанией о целях сбора и обработки персональных данных Пользователей, о том какие персональные данные Пользователей собираются и обрабатываются в рамках пользования Сервисами, и применяемых Компанией мерах по защите персональных данных Пользователей.

1.5. Настоящая Политика распространяется только на Сервисы и собираемую через них информацию. Она не распространяется ни на какие другие приложения и ресурсы и не применима к веб-приложениям или иным приложениям третьих лиц.


2. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ


2.1. Сбор и обработка Персональных данных Пользователей может осуществляться как Компанией, так и ее Партнерами. При этом, сбор и обработка Персональных данных Пользователей осуществляется в целях исполнения Пользовательского соглашения, предоставления Сервисов Пользователю, в том числе направления ему уведомлений, информации, касающихся использования Сервисов, а также обработки запросов от Пользователя, информирования Пользователя о внесении изменений и/или дополнений в Пользовательское соглашение, улучшения качества предоставляемых Сервисов, маркетинговых активностей, рекламных кампаний и исследований рынка, разработки и предложения новых Сервисов, включая предложение Пользователю персонализированных услуг и таргетирование рекламных материалов и контента, участия Пользователей в конкурсах, а также осуществления Компанией прав и обязанностей в соответствии с применимым законодательством. Дополнительные цели сбора и обработки Персональных данных могут быть заявлены в рамках пользования отдельными Сервисами.

2.2. При использовании Сервисов Компания или Партнер могут собирать и обрабатывать данные, предоставленные Пользователем включая, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, IP адрес, информация о геолокации, история поисковых запросов, дату и время визитов, а также доступные "cookies", информация о браузере и операционной системе, данные предоставленные пользователем, такие как: Аватар (изображение, размещаемое Пользователем), имя пользователя, пол, дата рождения, согласия и подтверждения прав доступа Пользователя, и другие данные, необходимые для достижения целей сбора и обработки, указанных в пункте 2.1 выше.

2.3. Персональные данные могут дополняться Пользователем. Кроме того, Компания может дополнять или уточнять Персональные данные Пользователя посредством открытых источников или от третьих лиц на основе договорных отношении с Компанией.

2.4. Хранение Персональных данных осуществляется Компанией на территории Республики Казахстан в течении срока, необходимого для достижения цели их сбора и обработки по Пользовательскому соглашению и трех лет после прекращения действия указанного Пользовательского соглашения, если более короткий срок не установлен каким-либо применимым законодательством

2.6. Пользователь может отозвать свое согласие на сбор и обработку Персональных данных. Отзыв согласия может повлечь приостановление или прекращение Пользовательского соглашения. Для отзыва согласия Пользователю необходимо подать письменное заявление в адрес Компании, указанный в Пользовательском соглашении.3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ

СОХРАНЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ


3.1. Персональные данные Пользователей являются конфиденциальной информацией и охраняются законодательством Республики Казахстан.

3.2. Компания и ее Партнеры обладают современными технологиями и внутренними процедурами и осуществляют все действия, направленные на защиту Персональных данных от постороннего вмешательства, несанкционированных попыток доступа к информации, ее изменения, раскрытия или уничтожения. Компания обеспечивает наличие с каждым из своих Партнеров договора в форме, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, предусматривающего конфиденциальность информации, в том числе персональных данных Пользователей.

3.3. Сервисы обеспечивают защиту передаваемых данных между Пользователем и Сервисами в сети интернет по защищенному протоколу HTTPS, используя криптографический протокол TLS v1.2.

3.4. Доступ к Персональным данным Пользователей предоставляется только тем работникам Компании и Партнеров, которым эта информация необходима для исполнения своих служебных обязанностей.

3.5. Все работники Компании и Партнера, и иные лица, работающие с Персональными данными, подписывают обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, а также предупреждены о возможной дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в случае нарушения норм и требований действующего законодательства Республики Казахстан в области обработки Персональных данных.


4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ


4.1. Передача Персональных данных третьим лицам производится в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4.2. В целях исполнения Пользовательского соглашения и улучшения пользовательского опыта использования Сервисов, Компания развивает, совершенствует, оптимизирует и внедряет новый функционал Сервисов (включая сервисы и продукты информационного, рекламного, образовательного, развлекательного и иного характера), в том числе с привлечением аффилированных лиц и Партнеров. Для обеспечения реализации указанных целей Пользователь соглашается и разрешает Компании осуществлять с соблюдением применимого законодательства обработку Персональных данных Пользователя, включая результаты автоматизированной обработки таких данных, в том числе в виде целочисленных и/или текстовых значений и идентификаторов, их передачу аффилированным лицам и/или Партнерам во исполнение такого согласия на обработку, включая трансграничную передачу.

4.3. В случае предоставления Персональных данных третьим лицам Компания предпринимает все допустимые меры по их защите от несанкционированного использования и обязуется использовать их согласно положениям данной Политики и законодательства Республики Казахстан. Компания обеспечивает право Пользователей на невмешательство в личную жизнь и соответственно никакие третьи лица, в том числе Партнеры, не получают информацию о переписке Пользователей.

4.4. Невзирая на положения пунктов 4.1 – 4.3 выше, Пользователь осознает, что его данные передаются через Интернет, и Компания не гарантирует безопасность передаваемых Пользователем данных, несанкционированный доступ к которым может быть получен третьими лицами в результате каких-либо неправомерных действий. В этой связи любая передача данных совершается Пользователем на собственный риск, и Компания не несет ответственность в связи с утечкой данных или их части и причинения соответствующего ущерба Пользователю.